Aqua-Move Logo. www.aqua-move.nl, Aqua-Move, Egmond aan den Hoef

Aqua-Move waterbedden

Prins Bernhardlaan 44

1934 ES Egmond aan den Hoef

Tel : +31 (0)6 215 750 98

Email : info@aqua-move.nl

Algemene Voorwaarden:

 

    • Artikel   1 - Definities

 

    • Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

 

    • Artikel   3 - Toepasselijkheid

 

    • Artikel   4 - Het aanbod

 

    • Artikel   5 - De overeenkomst

 

    • Artikel   6 - Herroepingsrecht

 

    • Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

 

    • Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

    • Artikel   9 - De prijs

 

    • Artikel 10 - Garantie

 

    • Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

    • Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

    • Artikel 13 - Betaling

 

    • Artikel 14 - Klachtenregeling

 

    • Artikel 15 - Geschillen

 

    • Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

    • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
    • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
    • Dag: Kalenderdag.
    • Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
    • Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
    • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
    • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
    • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
    • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Aqua-Move waterbedden & service

Prins Bernhardlaan 44

1934 ES Egmond aan den Hoef

tel : 06 215 75 098

email : info@aqua-move.nl

BTW.

KVK.

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

    • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
    • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
    • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
    • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

    • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
    • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen kunnen deze afwijken van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
    • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
         • de prijs inclusief belastingen;
         • de eventuele kosten van aflevering;
         • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
         • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
         • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
         • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
         • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
         • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
         • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
         • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
         • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
         • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

    • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
    • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
         • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
         • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
         • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
         • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
         • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur. (In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.)

 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten;

    • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
    • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    • De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.

 

 

Bij levering van diensten;

    • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
    • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

    • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
    • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

    • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
    • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
         • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
         • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
         • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
         • Die snel kunnen bederven of verouderen.
         • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
         • Voor losse kranten en tijdschriften.
         • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
         • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
         • Producten die behalve in een kartonnen verpakking ook in een plastic gesealde verpakking worden aangeleverd en waarbij de gesealde verpakking is geopend.
    • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
         • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

    • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 10 - Garantie

 

    • Indien er sprake blijkt te zijn van verzend, materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Aqua-Move garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
         • De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Aqua-Move te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
         • Voor door Aqua-Move geleverde producten geldt een garantietermijn door de fabrikant opgegeven, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven is.
         • Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door Aqua-Move wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
    • Aanspraken op garantie voor gebreken / beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

    • Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Aqua-Move de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
    • Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen Aqua-Move en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Aqua-Move.
    • Indien Aqua-Move niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

    • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: ◦
         • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
         • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
         • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

 

Verlenging

 

    • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 

    • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
    • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

    • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
    • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
    • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
         • Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
    • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 

    • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

    • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Prins Bernhardlaan 44, 1934 ES Egmond aan den Hoef  |  Tel : 06 215 75 098  |  Email : info@aqua-move.nl

Aqua-Move | McAfee Secure internet security
Aqua-Move | betalingsmogelijkheden, iDEAL, PayPal, Mastercard, Visacard, Maestro

Alle prijzen zijn incl. 21 % BTW (exclusief verzendkosten). | © Copyright 2013 - 2017, Aqua-Move, Egmond aan den Hoef.

 

website by EMMA Productions, Alkmaar